Đứng trước Hoàng Thành

Bâng khuâng đứng trước Hoàng Thành

Dấu xưa cung điện triều đình nơi đây

Cổ vật như muốn tỏ bày

Tổ Tiên oanh liệt dựng xây cơ đồ

Vương triều nhà Lý dời Đô

Rồng vàng rực rỡ đợi chờ bay lên

Ngàn năm Tổ Quốc vững bền

Giang sơn một giải nối liền Bắc-Nam

IMG20161213164740.jpg

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s