CÁC DỰ ÁN LUẬT ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI KỲ HỌP THỨ 8 QUỐC HỘI KHÓA XIII.

Sau hơn một tháng làm việc với tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân cả nước, Quốc hội đã dành khoảng 2/3 thời gian cho công tác xây dựng pháp luật. Theo đó, Quốc hội đã thông qua 18 dự án luật, bao gồm: (1) Luật Tổ chức Quốc hội (sửa đổi); (2) Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi); (3) Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân (sửa đổi); (4) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự; (5) Luật Hộ tịch; (6) Luật Căn cước công dân; (7) Luật Công an nhân dân (sửa đổi); (8) Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp; (9) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt; (10) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều các luật về thuế; (11) Luật Nhà ở (sửa đổi); (12) Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi); (13) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sỹ quan Quân đội nhân dân Việt Nam; (14) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam; (15) Luật Doanh nghiệp (sửa đổi); (16) Luật Đầu tư (sửa đổi); (17) Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi); (18) Luật Giáo dục nghề nghiệp.
shutterstock_117179231
(1) Luật Tổ chức Quốc hội (sửa đổi):
Dự thảo Luật Tổ chức Quốc hội (sửa đổi) đã được Quốc hội biểu quyết thông qua với 86,92% đại biểu tán thành. Luật Tổ chức Quốc hội (sửa đổi) bao gồm 7 Chương 102 Điều. Theo đó, đại biểu Quốc hội có quyền kiến nghị Quốc hội bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. Đồng thời, Luật cũng bổ sung nhiệm vụ của đoàn đại biểu trong việc tổ chức giám sát, tham gia hỗ trợ hoạt động giám sát tại địa phương, yêu cầu cơ quan, tổ chức liên quan cung cấp thông tin báo cáo về những vấn đề đại biểu quan tâm, quy định rõ hơn về điều kiện hoạt động của đại biểu. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016.
(2) Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi):
Dự thảo Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi) đã được Quốc hội thông
qua với đa số đại biểu Quốc hội bấm nút tán thành, gồm 11 chương, 98 điều, quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Tòa án nhân dân; về Thẩm phán, Hội thẩm và các chức danh khác trong Tòa án nhân dân; về bảo đảm hoạt động của Tòa án nhân dân.
Điểm mới của Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi) là Tòa án nhân dân được tổ chức độc lập theo thẩm quyền xét xử. Quyết định giám đốc thẩm, tái thẩm của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao là quyết định cao nhất, không bị kháng nghị. Luật này có hiệu lực thi hành từ ngày 01/6/2015, trừ khoản 1 Điều 4, Điều 24, Điều 34, điểm b khoản 1 Điều 38, Điều 41, khoản 1 Điều 45, Điều 46, khoản 4 Điều 51, khoản 3 Điều 55, khoản 3 Điều 58, Điều 67, khoản 4 Điều 68, khoản 1 Điều 69, Điều 70, Điều 71, Điều 72, Điều 73, khoản 2 Điều 95 thì có hiệu lực kể từ ngày 01/02/2015 và thay thế Luật Tổ chức Tòa án nhân dân số 33/2002/QH10.
(3) Luật Tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân (sửa đổi):
Quốc hội đã thông qua Dự thảo Luật Tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân (sửa đổi). Luật Tổ chức Viện Kiểm sát nhân dân (sửa đổi) gồm 6 chương, 101 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/6/2015. Theo đó, về thời điểm bắt đầu thực hành quyền công tố, Luật quy định Viện kiểm sát nhân dân bắt đầu thực hành quyền công tố từ khi Cơ quan điều tra, cơ quan được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra “giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm”. Luật cũng quy định Cơ quan điều tra của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Cơ quan điều tra của Viện kiểm sát quân sự Trung ương có thẩm quyền điều tra tội phạm xâm phạm hoạt động tư pháp, tham những, chức vụ xảy ra trong hoạt động tư pháp theo quy định của Luật mà người phạm tội là cán bộ, công chức thuộc Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Cơ quan thi hành án, người có thẩm quyền tiến hành hoạt động tư pháp.
(4) Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự:
Dự thảo Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự đã được Quốc hội thông qua. Luật mới được thông qua có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015. Luật này quy định nguyên tắc, trình tự, thủ tục thi hành bản án, quyết định dân sự, hình phạt tiền, tịch thu tài sản, truy thu tiền, tài sản thu lợi bất chính, xử lý vật chứng, tài sản, án phí và quyết định dân sự trong bản án, quyết định hình sự.
Luật quy định cụ thể về thẩm quyền quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh có liên quan đến tài sản của bên phải thi hành án; quy định về hệ thống tổ chức thi hành án dân sự và chấp hành viên. Bên cạnh đó, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự cũng quy định cụ thể về quyền, nghĩa vụ của người được thi hành án, người phải thi hành án, người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan; quy định nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong hoạt động thi hành án dân sự.
(5) Luật Hộ tịch:
Dự thảo Luật Hộ tịch được Quốc hội biểu quyết thông qua với 75,65% tỷ lệ số đại biểu Quốc hội tán thành. Luật Hộ tịch gồm có 7 chương, 77 điều quy định về hộ tịch; quyền, nghĩa vụ, nguyên tắc, thẩm quyền, thủ tục đăng ký hộ tịch; cơ sở dữ liệu hộ tịch và quản lý nhà nước về hộ tịch. Thẩm quyền, thủ tục giải quyết các việc về quốc tịch, nuôi con nuôi được thực hiện theo quy định của Luật quốc tịch Việt Nam, Luật nuôi con nuôi. Luật sẽ có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2016. Dự thảo luật vừa được thông qua có nhiều nội dung đáng chú ý như vẫn giữ quy định về việc cấp giấy khai sinh cho trẻ em khi đăng ký khai sinh; đồng thời, bổ sung quy định nội dung giấy khai sinh và giao Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định về hình thức của loại giấy này, giao việc đăng ký hộ tịch có yếu tố nước ngoài cho Ủy ban nhân dân cấp huyện.
(6) Luật Căn cước công dân:
Dự thảo Luật Căn cước công dân được Quốc hội biểu quyết thông qua với 76,66% số đại biểu tán thành. Luật này sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016. Luật Căn cước công dân gồm có 6 chương, 39 điều quy định về căn cước công dân, cơ sở dữ liệu căn cước công dân và cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; việc quản lý, sử dụng thẻ Căn cước công dân; quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Luật này áp dụng đối với công dân Việt Nam; cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Như vậy, theo Luật Căn cước công dân vừa được Quốc hội thông qua, việc xác lập quy định cụ thể về cấu trúc số định danh cá nhân được giao cho Chính phủ quy định. Về độ tuổi cấp thẻ căn cước công dân, Luật quy định cấp thẻ Căn cước công dân cho người từ 14 tuổi trở lên. Về những thông tin ghi trên thẻ, ngoài những thông tin như trong dự thảo Luật được thông qua đã bổ sung thêm ngôn ngữ tiếng Anh.
(7) Luật Công an nhân dân (sửa đổi):
Dự thảo Luật Công an nhân dân (sửa đổi) đã được Quốc hội biểu quyết thông qua với 71,83% số đại biểu Quốc hội có mặt tán thành. Sau khi ban hành, Luật Công an nhân dân (sửa đổi) sẽ mở đường cho việc hoàn thiện các quy định về chức năng, nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, xây dựng lực lượng Công an nhân dân, thể chế hóa các quan điểm của Đảng, phù hợp với Hiến pháp năm 2013, đáp ứng yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trong giai đoạn hiện nay. Một trong những điểm đáng chú ý của Luật Công an nhân dân (sửa đổi) là về trần quân hàm. Theo đó, Luật quy định thống nhất chức danh Thứ trưởng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương có trần quân hàm Thượng tướng. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2015.
(8) Luật Nhà ở (sửa đổi):
Dự thảo Luật Nhà ở (sửa đổi) được Quốc hội thông qua với 77,46% đại biểu tán thành. Luật nhà ở (sửa đổi) gồm 13 chương, 179 điều. Luật điều chỉnh các vấn đề liên quan đến nhà ở nhằm phát triển đa dạng và hài hòa các loại hình nhà ở bao gồm nhà ở chung cư, nhà ở riêng lẻ; nhà ở để bán, cho thuê, cho thuê mua phù hợp với nhu cầu và khả năng chi trả của từng nhóm đối tượng trong xã hội; hình thành các định chế tài chính phát triển nhà ở phù hợp để các doanh nghiệp và mọi người dân, đặc biệt là các đối tượng chính sách xã hội, người thu nhập thấp được tiếp cận nguồn vốn tín dụng cho mục đích cải thiện nhà ở; từng bước đáp ứng nhu cầu về nhà ở ngày càng tốt hơn cho các tầng lớp dân cư; bảo đảm quyền có chỗ ở của công dân theo quy định của Hiến pháp năm 2013.
Luật cũng mở rộng đối tượng và điều kiện người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá nhân nước ngoài được mua và sở hữu nhà ở tại Việt Nam để huy động các nguồn lực về vốn, công nghệ, kinh nghiện… phục vụ cho phát triển đất nước; đồng thời góp phần thúc đẩy thị trường xây dựng trong nước phát triển, giải quyết việc làm cho người lao động, tạo sự tăng trưởng cho nền kinh tế trên nguyên tắc bảo đảm ổn định chính trị, quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội và phát triển bền vững. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015.
(9) Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi):
Dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) được Quốc hội thông qua với 82,70% đại biểu tán thành, bao gồm 6 chương và 82 điều, sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 01/7/2015.Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi) cho phép mua bán nhà ở được hình thành trong tương lai và quy định, trong thời hạn 50 ngày kể từ khi bàn giao nhà, công trình xây dựng cho người mua thì nhà đầu tư phải làm thủ tục để cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất, trừ trường hợp các bên tự làm thủ tục này.
(10) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sỹ quan Quân đội nhân dân Việt Nam:
Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sỹ quan Quân đội nhân dân Việt Nam đã được Quốc hội biểu quyết thông qua với 363 đại biểu tán thành (73,04% tổng số đại biểu Quốc hội). Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sỹ quan Quân đội nhân dân Việt Nam đã tập trung giải quyết những khó khăn, vướng mắc, bất hợp lý của luật hiện hành, tuân thủ Hiến pháp năm 2013 và Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, hướng tới mục tiêu xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại. Một trong những điểm đáng chú ý của dự thảo Luậtsửa đổi, bổ sung một số điều của Luật sỹ quan Quân đội nhân dân Việt Nam là Tổng tham mưu trưởng và Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị có trần quân hàm đại tướng bằng Bộ trưởng Quốc phòng. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015.
(11) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Hàng không dân dụng Việt Nam:
Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Hàng không dân dụng Việt Nam đã được Quốc hội thông qua với 81,29% số phiếu tán thành, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015. Để bảo đảm hài hòa quyền lợi của người tiêu dùng và doanh nghiệp, dự thảo Luật đã được chỉnh lý theo hướng Nhà nước định giá đối với các dịch vụ hàng không và một số dịch vụ phi hàng không thiết yếu; đối với giá các dịch vụ, hàng hóa thông thường khác sẽ được điều tiết bởi cơ chế thị trường do doanh nghiệp quyết định nhưng phải thực hiện niêm yết công khai để cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, giám sát, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.
(12) Luật Doanh nghiệp (sửa đổi):
Dự thảo Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) được thông qua với 86,12% số phiếu tán thành, bao gồm 10 chương, 213 điều, quy định về việc thành lập, tổ chức quản lý, tổ chức lại, giải thể và hoạt động có liên quan của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân (gọi chung là doanh nghiệp); quy định về nhóm công ty; trình tự đăng ký doanh nghiệp; nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; tài sản góp vốn…
Điểm mới của Luật Doanh nghiệp (sửa đổi) là các doanh nghiệp có quyền quyết định hình thức, số lượng, nội dung con dấu. Sau khi tự quyết định con dấu, doanh nghiệp có nghĩa vụ thông báo với cơ quan quản lý để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Theo đó, doanh nghiệp được quyết định việc sử dụng hoặc không sử dụng con dấu, con dấu doanh nghiệp không còn là điều bắt buộc như trước đây. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015.
(13) Luật Đầu tư (sửa đổi):
Quốc hội đã thông qua Dự thảo Luật Đầu tư (sửa đổi) với 84,91% đại biểu Quốc hội tán thành, dự thảo Luật Đầu tư (sửa đổi) gồm 7 chương và 76 điều. Điểm mới nhất của Dự thảo Luật Đầu tư (sửa đổi) lần này là sự thay đổi phương pháp tiếp cận khi làm luật, thay vì “chọn cho” (nghĩa là cái gì cho thì ghi trong luật), đã chuyển sang cách “chọn bỏ” (quy định những gì cấm, còn lại thì doanh nghiệp, nhà đầu tư được phép đầu tư, kinh doanh theo quy định của pháp luật). Cơ quan soạn thảo thống nhất với các bộ, ngành hữu quan thu hẹp từ 51 lĩnh vực, ngành, nghề, hàng hóa, dịch vụ xuống còn 6 ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh như quy định tại Điều 6 của dự thảo Luật. Tất cả 6 ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh quy định tại Điều này đều đã được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành nhưng được tổng hợp trong Luật Đầu tư (sửa đổi) để làm rõ hơn quy định về quyền tự do kinh doanh của công dân. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015.
(14) Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp:
Dự thảo Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp được Quốc hội biểu quyết thông qua với 423 đại biểu tán thành (chiếm 85,11%). Luật gồm 10 chương 66 điều, quy định việc đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp; quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp và giám sát việc đầu tư, quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp. Luật cũng quy định rõ 8 nguyên tắc đầu tư, quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp, đó là: Tuân thủ quy định của pháp luật về đầu tư, quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp; Phù hợp với chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, quy hoạch phát triển ngành; Đầu tư vốn nhà nước để hình thành và duy trì doanh nghiệp ở những khâu, công đoạn then chốt trong một số ngành, lĩnh vực mà các thành phần kinh tế khác không tham gia hoặc thuộc diện Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, duy trì tỷ lệ cổ phần, vốn góp theo quy định tại Điều 10 và Điều 16 của Luật này; Cơ quan đại diện chủ sở hữu, cơ quan quản lý nhà nước không can thiệp trực tiếp vào hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, hoạt động quản lý, điều hành của người quản lý doanh nghiệp; Quản lý vốn nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp phải thông qua người đại diện chủ sở hữu trực tiếp tại doanh nghiệp hoặc người đại diện phần vốn nhà nước; bảo đảm doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh theo cơ chế thị trường, bình đẳng, hợp tác và cạnh tranh theo pháp luật; Bảo đảm có hiệu quả, bảo toàn và gia tăng giá trị vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp; phòng, chống dàn trải, lãng phí, thất thoát vốn, tài sản của Nhà nước và doanh nghiệp; Bảo đảm công khai, minh bạch trong đầu tư, quản lý, sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp…Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015.
(15) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt:
Dự thảo Luật bổ sung, sửa đổi một số điều Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt đã được Quốc hội thông qua và bắt đầu có hiệu lực từ ngày 01/01/2016. Sau nhiều ý kiến thảo luận, Quốc hội đã quyết định chưa bổ sung mặt hàng kinh doanh game online, mặt hàng kinh doanh trò chơi bình chọn, dự báo kết quả, trò chơi có thưởng thông qua nhắn tin, nước ngọt có ga vào đối tượng chịu thuế tiêu thụ đặc biệt. Đồng thời, tăng mức thuế suất theo lộ trình đối với các mặt hàng thuốc lá, rượu, bia, kinh doanh casino; giảm thuế suất đối với mặt hàng xăng sinh học.
(16) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật Thuế:
Quốc hội cũng đã biểu quyết thông qua Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật Thuế với 425 đại biểu tán thành (chiếm 85,51%). Việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật thuế sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp thu hút vốn đầu tư; giảm bớt khó khăn về vốn, tạo điều kiện giúp các doanh nghiệp từng bước phục hồi và phát triển sản xuất – kinh doanh, góp phần tăng thu ngân sách trong dài hạn. Luật quy định áp dụng thuế suất ưu đãi 15% đối với thu nhập của doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản không thuộc địa bàn có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tài nguyên, Luật quy định “miễn thuế đối với nước thiên nhiên do hộ gia đình, cá nhân khai thác phục vụ sinh hoạt”… Dự thảo đã thống nhất việc bỏ quy định khống chế đối với chi quảng cáo, khuyến mại. Đáng chú ý, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế không quy định về xóa tiền phạt chậm nộp. Trường hợp cần thiết phải xóa tiền phạt chậm nộp phát sinh trước ngày 01/7/2013 như đề xuất của Chính phủ, Quốc hội sẽ xem xét, ban hành nghị quyết riêng. Ngoài ra, để góp phần tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đã bổ sung quy định: Bỏ mức phạt chậm nộp 0,07% tính trên số tiền chậm nộp thuế đối với số thuế chậm nộp trên 90 ngày, giữ mức phạt chậm nộp 0,05% mỗi ngày tính trên số tiền chậm nộp. Trường hợp người nộp thuế cung ứng hàng hoá, dịch vụ bằng vốn ngân sách Nhà nước nhưng chưa được thanh toán nên không có nguồn nộp kịp thời các khoản thuế dẫn đến nợ thuế thì không phải nộp tiền chậm nộp đối với số tiền thuế nợ phát sinh trong thời gian ngân sách nhà nước chưa thanh toán. Luật có hiệu lực ngay trong đầu năm 2015 tới.
(17) Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi):
Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) được Quốc hội thông qua với 71,43% đại biểu tán thành. Luật có 9 Chương 125 Điều, quy định chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội; quyền và trách nhiệm của người lao động, của cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm xã hội, tổ chức đại diện tập thể lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động; cơ quan bảo hiểm xã hội; quỹ bảo hiểm xã hội; thủ tục thực hiện bảo hiểm xã hội và quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội.
Dự thảo Luật cũng bổ sung quy định quỹ Bảo hiểm xã hội được hạch toán theo nhóm đối tượng. Một điểm mới quan trọng của Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) là việc giao thẩm quyền thanh tra chuyên ngành đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho cơ quan Bảo hiểm xã hội nhằm khắc phục tình trạng trốn đóng, nợ đọng bảo hiểm xã hội của doanh nghiệp. Dự kiến Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2016.
(18) Luật Giáo dục nghề nghiệp:
Dự thảo Luật Giáo dục nghề nghiệp đã được Quốc hội biểu quyết thông qua với 55,13% số đại biểu tán thành. Theo đó, Luật Giáo dục nghề nghiệp quy định về hệ thống giáo dục nghề nghiệp; tổ chức, hoạt động của cơ sở giáo dục nghề nghiệp; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động giáo dục nghề nghiệp. Luật này áp dụng đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp, trường trung cấp, trường cao đẳng; doanh nghiệp và cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động giáo dục nghề nghiệp tại Việt Nam. Sau khi trao đổi, thống nhất với các cơ quan liên quan Quốc hội cho giữ nguyên quy định về vấn đề này như trong Luật dạy nghề hiện hành là giao cho Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về giáo dục nghề nghiệp và phân công cụ thể cơ quan thay mặt Chính phủ chịu trách nhiệm làm đầu mối thực hiện quản lý nhà nước về lĩnh vực này. Luật sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2015.
(Nguồn: Cục Quản lý đăng ký kinh doanh, Bộ KH&ĐT)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s