(Bổ sung thông tin) Các dự án Luật và Nghị quyết được Quốc hội thông qua từ kỳ họp thứ 1 đến kỳ họp thứ 7 (Quốc hội khóa XIII)

Các dự án Luật và Nghị quyết được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 1 – Quốc hội khóa XIII:
1. Nghi quyết về cơ cấu tổ chức của Chính phủ và số Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ khóa XIII

2. Nghị quyết về việc sửa đổi, bổ sung Hiến pháp năm 1992 và thành lập Ủy ban Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

3. Nghị quyết về Chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh năm 2012 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2011

4. Nghị quyết về ban hành bổ sung một số giải pháp về thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và cá nhân

5. Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2009

 

Các dự án Luật và Nghị quyết được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 2 – Quốc hội khóa XIII:
1. Luật cơ yếu

2. Luật đo lường

3. Luật khiếu nại

4. Luật lưu trữ

5. Luật tố cáo

6. Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2011 – 2015

7. Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2012

8. Nghị quyết về kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2011 – 2015

9. Nghị quyết về Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011 – 2015

10. Nghị quyết về quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011 – 2015) cấp quốc gia

11. Nghị quyết về kết thúc việc thực hiện Nghị quyết số 08/1997/QH10 và Nghị quyết số 73/2006/QH11 về dự án trồng mới 5 triệu ha rừng

12. Nghị quyết về kết quả giám sát và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về môi trường tại các khu kinh tế, làng nghề

13. Nghị quyết về Chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh của Quốc hội nhiệm kỳ khóa XIII

14. Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIII

 

Các dự án Luật và Nghị quyết được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 3 – Quốc hội khóa XIII:
1. Bộ Luật lao động

2. Luật Bảo hiểm tiền gửi

3. Luật Biển Việt Nam

4. Luật Công đoàn

5. Luật Giáo dục đại học

6. Luật giá

7. Luật giám định tư pháp

8. Luật phòng, chống rửa tiền

9. Luật phòng, chống tác hại thuốc lá

10. Luật phổ biến, giáo dục pháp luật

11. Luật Quảng cáo

12. Luật Tài nguyên nước

13. Luật xử lý vi phạm hành chính

14. Nghị quyết về Chương trình xây dựng Luật, pháp lệnh năm 2013; điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2012 và nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII

15. Nghị quyết về việc thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính

16. Nghị quyết về việc tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật đầu tư công cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn

17. Nghị quyết về một số cải tiến, đổi mới để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội

18. Nghị quyết về bổ sung một số dự án sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2011 – 2015

19. Nghị quyết về ban hành một số chính sách thuế nhằm tháo gỡ khó khăn cho tổ chức và cá nhân

20. Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIII.

 

Các dự án Luật và Nghị quyết được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 4 – Quốc hội khóa XIII:

1. Luật Xuất bản.

2. Luật Luật sư (sửa đổi)

3. Luật Quản lý thuế (sửa đổi)

4. Luật Dự trữ quốc gia

5. Luật Hợp tác xã.

6. Luật Điện lực (sửa đổi)

7. Luật Thủ đô.

8. Luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi)

9. Luật Phòng chống tham nhũng (sửa đổi)

10. Nghị quyết số 31/2012/QH13 về kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm 2013.

11. Nghị quyết số 34/2012/QH13 về chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2013.

12. Nghị quyết số 35/2012/QH13 về việc lấy phiếu tín nhiệm, bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội, Hội đồng nhân dân bầu hoặc phê chuẩn.

13. Nghị quyết số 36/2012/QH13 về việc tiếp tục thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại.

14. Nghị quyết số 37/2012/QH13 về công tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án năm 2013.

15. Nghị quyết số 38/2012/QH13 về tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992

16. Nghị quyết số 39/2012/QH13 về việc tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật trong giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đối với các quyết định hành chính về đất đai;

17. Nghị quyết số 40/2012/QH13 về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIII

 

Các dự án Luật và Nghị quyết được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 5 – Quốc hội khóa XIII: không có dự Luật nào được thông qua

 

Các dự án Luật và Nghị quyết được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 6 – Quốc hội khóa XIII:
1. HIến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

2. Luật việc làm

3. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng

4. Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy, chữa cháy

5. Luật bảo vệ và kiểm dịch thực vật

6. Luật tiếp công dân

7. Luật đấu thầu

8. Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

9. Luật đất đai

10. Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2014

11. Nghị quyết về tăng cường công tác quản lý, quy hoạch, đầu tư xây dựng, vận hành khai thác công trình thủy điện

12. Nghị quyết về tăng cường các biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm

13. Nghị quyết quy định một số điểm thi hành Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

14. Nghị quyết về điều chỉnh một số nội dung và giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện có hiệu quả chủ trương đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh theo Nghị quyết số 28/2004/QH11

15. Nghị quyết về tăng cường công tác triển khai thi hành Luật, Pháp lệnh, Nghị quyết của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và ban hành văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành

16. Nghị quyết đẩy mạnh thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế, tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân

17. Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII

 

Các dự án Luật và Nghị quyết được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 7 – Quốc hội khóa XIII: không có dự Luật nào được thông qua

  • (Nguồn: http://www.dbnd.hochiminhcity.gov.vn/)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s