Thu về – Trọng bảo

Thu về lòng chợt heo may
Nhớ người xưa ấy hôm nay xa rồi,
Con đường rơi lá vàng rơi
Cho mình tôi lại gặp tôi trên đường…

DSC04762

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s