Phân biệt TBT và SPS

1. Hiệp định TBT và Hiệp định SPS là gì?

Hiệp định TBT là Hiệp định về Hàng rào kỹ thuật đối với Thương mại. Hiệp định này được đàm phán trong Vòng Uruguay và là một hợp phần của Hiệp định WTO. Hiệp định SPS là Hiệp định về việc áp dụng các Biện pháp kiểm dịch động thực vật và cũng là một công cụ quan trọng trong hệ thống WTO, được áp dụng cho tất cả các thành viên WTO từ thời điểm sáng lập WTO (1-1-1995).

2. Sự khác nhau giữa TBT và SPS?

a. TBT (Technical Barriers to Trade): là hiệp định liên quan đến việc dự thảo, xây dựng và ban hành các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và quy trình đánh giá sự phù hợp tại các nước thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) với mong muốn chúng không được tạo ra trở ngại không cần thiết cho thương mại quốc tế.

b. SPS (Sanitary and Phytosanitary Measures): Biện pháp xác định các thành viên có thể hoặc không thể áp đặt các hạn chế như thế nào đối với những hàng hóa nhập khẩu nhất định nhằm mục đích bảo vệ:

– Sức khỏe con người hoặc động vật từ những nguy cơ qua đường thực phẩm.

– Sức khỏe con người khỏi các bệnh lây qua động vật, thực vật.

– Động, thực vật khỏi sâu bệnh hoặc bệnh tật.

3. SPS hay TBT? Ví dụ:

* Phân bón

Dư lượng phân bón trong thực phẩm cho người và động vật -> SPS

Tiêu chuẩn kỹ thuật đảm bảo phân bón được sử dụng hiệu quả -> TBT

* Dán nhãn thực phẩm

Sức khỏe, cách sử dụng liều lượng -> SPS

Vị trí, chữ viết, nội dung của nhãn -> TBT

* Trái cây

Xử lý trái cây, hoa quả nhập khẩu đề phòng sự lan truyền của sâu bệnh -> SPS

Chất lượng, phân loại, dán nhãn cho trái cây nhập khẩu -> TBT

* Để đánh giá biện pháp bảo vệ sức khỏe có phụ thuộc sự điều chỉnh của Hiệp định TBT hay không, trước tiên nên xác định liệu có phải là biện pháp SPS hay không. Nếu là biện pháp SPT, thì không phải là biện pháp TBT.
con gai

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s