Lục bát buồn

thôi anh về với cội nguồn
vớt trăng đáy nước cười suông đáy lòng
em trừ anh cũng bằng không
cộng thêm một mớ bòng bong cũng kỳ

thôi anh về để em đi
nhặt rêu miệng giếng vân vi miệng người
nhớ nhau góp một tiếng cười
thả vào vô tận như lời cho nhau
anh về giữ một cơn đau
giữ đầu dây sợ chiếc gàu không rơi
thôi về đi nhé, tôi ơi
hóa ra góc bể chân trời… tào lao
cũng là một giấc chiêm bao
mà thương nhau để lừa nhau làm gì?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s